Yhdenvertaisuussuunnitelma 2021

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Suomen Biljardiliitto ry Suomen Biljardiliiton toimintasäännöissä liiton tarkoituksena ja toiminnan perustana ovat edustuksellinen demokratia sekä liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus osallistua liikuntaan ja urheiluun on Reilun Pelin keskeinen periaate.

Olympiakomitean jäsenjärjestöt, myös Biljardiliitto, ovat hyväksyneet Reilu Peli -asiakirjan Valon syyskokouksessa 30.11.2013. Reilun Pelin ensimmäinen periaate sisältää keskeiset tavoitteet ja toimintatavat yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Reilun Pelin säännöt ovat nähtävissä liiton internetsivuilla https://www.sbil.fi/liitto/ohjeita-ja-saantoja/reilun-pelin-saannot/ Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille.

Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat yhteisömme perusta. Haluamme toimia vuorovaikutteisesti kaikkien liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden tahojen kanssa monimuotoisen liikuntakulttuurin kehittämiseksi. Edistämme monimuotoista liikuntakulttuuria, jossa kaikkia toimijoita arvostetaan. Pyrimme kehittämään eri liikunta- ja urheilulajeja niin, että ne soveltuvat mahdollisimman monelle. Vaikutamme siihen, että liikuntaan ja urheiluun käytettävät resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti alueellisesti sekä eri ryhmien välillä. Emme tingi laaja-alaisesta tasa-arvosta. Liikuntaa ja urheilua on voitava harrastaa tulotasosta riippumatta. Pyrimme varmistamaan sen, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus valmennukseen ja ohjaukseen taitotasostaan ja tavoitteistaan riippumatta. Vaikutamme siihen, että liikuntapaikat ja yhdyskuntasuunnittelu tukevat liikunnallista elämäntapaa. Liikunnan olosuhdetyössä korostamme muun muassa turvallisuutta ja saavutettavuutta.

Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun - ei edes huumoriksi puettuna. Keskeisistä käyttäytymis- ja toimintatavoista sovitaan myös joukkue- ja seuratasolla. Näiden tapojen rikkomiselle määritellään samalla riittävät seuraamukset.

Liikunnassa ja urheilussa ei tulisi olla vaiettuja asioita. Luomme omalla toiminnallamme ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua vaikeistakin asioista. Yhteisössämme teemme tilaa sille, että jokainen voi vapaasti päättää ilman pakkoa tai painetta siitä, haluaako puhua omista henkilökohtaisista asioista, kuten seksuaalisesta suuntautumisestaan, vai haluaako mieluummin olla puhumatta. Haluamme puuttua ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai kuulemme jonkun joutuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Jokaisella on myös velvollisuus puolustaa tällaisen teon kohteeksi joutunutta. Kerromme selkeästi kilpailu- ja muissa säännöissä seuraamukset epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Uudistunut lainsäädäntö velvoittaa liikuntajärjestöjä entistä voimakkaammin edistämään toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Liikuntajärjestöjen tulee liittää vuoden 2016 OKM:n valtionapuhakemukseen suunnitelma yhdenvertaisuuden toteuttamisesta. Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Laki toi uusia velvoitteita ja se ulotettiin koskemaan kaikkia syrjintäperusteita. Syrjintä on kielletty kaikessa yksityisessä ja julkisessa toiminnassa. Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta, koulutuksen järjestäjiltä sekä työnantajilta, joilla on vähintään 30 työntekijää. Kaikkia työnantajia koskee lain velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistäminen koskee kaikkia syrjintäperusteita. www.yhdenvertaisuus.fi

Uusi tasa-arvolaki astui voimaan 1.1.2015. Laissa säädetään sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta. Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää. www.tasa-arvo.fi/lainsaadanto

Uusi liikuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lakiin on tullut voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Lain mukaan järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN TOTEUTUSTAPA

Suunnitelman kirjoittaminen - Liiton toiminnanjohtaja kirjoittaa Yhdenvertaisuussuunnitelman

Suunnitelman hyväksyntä - Liiton hallitus hyväksyy Yhdenvertaisuussuunnitelman

Suunnitelman seuranta ja päivittäminen - Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seurataan ja esille tulleita epäkohtia kehitetään. Päivitys tapahtuu aina tarpeen vaatiessa tai vähintään kerran vuodessa syksyllä kilpailukauden alussa

Aikataulu suunnitelman toteuttamisesta -suunnitelman laatiminen aloitettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2015. Ensimmäinen versio esitettiin hallituksen kokouksessa no 5, pvm. 18.8.2015 - toinen versio esitettiin hallituksen kokouksessa no 6, pvm. 28.9.2015 - kolmas versio esitettiin hallituksen kokouksessa no 7, pvm. 26.11.2015 - valmis yhdenvertaisuussuunnitelma liitettiin OKM:n vuoden 2016 valtionapuhakemukseen

Osallistaminen ja sitouttaminen - prosessissa ovat mukana liiton hallituksen jäsenet, lajipäälliköt, nuorisovastaava, koulutusvastaava, kurinpitopäällikkö, markkinointivastaava sekä henkilökunta - kaikki mukana olevat henkilöt saavat vaikuttaa suunnitelman tekemiseen

Viestintä - yhdenvertaisuussuunnitelmasta informoidaan jäsenistöä liiton ja lajien internetsivujen kautta sekä sähköpostitse jäsenseuroille ja pelaajille. - lopullinen suunnitelma on nähtävissä liiton ja lajien internetsivuilla https://www.sbil.fi/liitto/ohjeita-ja-saantoja/yhdenvertaisuussuunnitelma Asiasta kerrotaan myös liiton jäsenlehdessä. - suunnitelma käsitellään ja se tulee toteutumaan työyhteisön sisällä niin henkilökunnan kuin kaikkien luottamushenkilöiden toiminnassa

Toiminnan tarkastelussa on huomioitava eri syrjintäperusteet: etninen alkuperä, kieli, uskonto ja vakaumus, vammaisuus, ikä, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti. Suunnitelmassa tarkasteltavia toiminnan osa-alueita ovat esimerkiksi; järjestön toteuttama toiminta: viestintä, esteettömyys ja saavutettavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, koulutus, urheilutoiminta.

Järjestö työnantajana: henkilövalinnat ja rekrytointi, henkilöstölle tarjottava koulutus, palkkaus ja uralla eteneminen, perhepoliittisten vapaiden käyttäminen. Syrjintä ja häirintä: esille tulleet tapaukset, järjestön toimintatapa tapausten ilmetessä.

NYKYTILAN KARTOITUS Toimijoiden kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta kerätään ja osallisuutta lisätään toteuttamalla henkilöstölle ja luottamushenkilöille kysely. Sport.fi –sivuilta löytyy liikuntajärjestöjen käyttöön valmis yhdenvertaisuuskysely (http://www.sport.fi/arvot-ja-vastuullisuus/yhdenvertainen-urheilu) Biljardissa toteutettiin 11.8.2015 em. yhdenvertaisuuskysely. Kysely toteutettiin sähköisesti liiton organisaatiossa oleville henkilöille sekä jäsenseurojen yhteyshenkilöille ajalla 1.-15.9.2015. Valo ry tuotti kyselyn vastaukset suoraan liitolle vastausajan päätyttyä. Kyselyn tuloksena voitiin todeta, ettei biljardissa ole havaittavissa ongelmia yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon toteutumisessa. 94 % vastaajista (n = 30) ei ollut kohdannut tai ollut todistamassa syrjintää lajin työyhteisössä tai luottamustoiminnassa. Suurimmat haasteet lajissa mainittiin juniorien ja naispelaajien määrän lisäämisessä sekä esteettömissä suorituspaikoissa. Parhaiten lajissa on onnistuttu tasa-arvon huomioon ottamisessa sekä ulkomaalaisten ja kehitysvammaisten harrastajien mukaan ottamisessa.

JÄRJESTÖN TOTEUTTAMA TOIMINTA Viestintä Viestinnän osalta keskeisiä kysymyksiä ovat 1) miten viestintä tavoittaa kohderyhmät ja 2) mitä sisällöt ja esittämistapa viestivät yhdenvertaisuudesta. Yhdenvertaisuuden huomioiminen järjestön viestintästrategiassa tai –linjauksissa. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden esille tuominen ulkoisessa viestinnässä (yhdenvertaisuusteemat säännöllisesti esillä jäsenjulkaisuissa). Viestinnän aiheet, kuvavalinnat, kielikuvat (minkälaisia mielikuvia viestintämme synnyttää)? Esim. näkyvyyden oikeudenmukainen jakautuminen tyttöjen ja poikien sekä naisten ja miesten välillä. Yhdenvertaisen ilmapiirin luominen, sovelias kielenkäyttö (some). Biljardiliitto pyrkii ottamaan kaikki em. seikat huomioon niin hyvin kuin mahdollista kaikessa viestinnässä ja kaikissa viestintäkanavissaan; Biljardilehti, liiton ja eri lajien internetsivut, facebook, sähköpostiviestit jne.

Esteettömyys ja saavutettavuus Tavoitteena on taata jokaiselle sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai toimintakyvystä riippumaton mahdollisuus toimia lajin parissa ja olla oma itsensä. Fyysinen esteettömyys pyritään ottamaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla, erityisesti tilojen esteettömyys esimerkiksi kaikille avoimissa urheilutapahtumissa ja työpaikalla. Biljardiliiton kilpailutoiminnassa esteettömyys on hienoinen ongelma, sillä joissakin pelipaikoissa on rappusia alas tai ylös eikä välttämättä ole esteettömään käyttöön soveltuvaa hissiä. Pyritään ohjeistamaan salinomistajia esteettömyyden parantamiseksi luiskia rakentamalla jne.

Asenteet ja ilmapiiri Kaiken lajitoiminnan perustana on oikea ja positiivinen asenne yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Biljardiliiton tapahtumissa asenteet ja ilmapiiri on avointa ja suvaitsevaa eikä niissä suvaita kielteistä toimintaa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen Luottamusjohdon (hallitus, jaostot) jäsenten moninaisuus. Biljardi on vahvasti miesvaltainen harrastusmuoto, liiton hallituksen kahdeksasta jäsenestä (vuonna 2021) on yksi nainen (12,5 %), joka on enemmän kuin naisten lisenssipelaajien osuus (kauden 2019-2020 lopun lisenssitilanne) kaikista lisenssipelaajista (n. 6 %). Tavoitteena on lisätä naisten osuutta hallituksessa ja jaostoissa, sekä saada edelleen eri-ikäisiä, eri puolilta järjestön toiminta-aluetta olevia henkilöitä mukaan toimintaan. Ehdokasasettelun menettelytavat. Biljardissa toimitaan edistyksellisen demokratian mukaisesti. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain ja valinnat tapahtuvat liiton syyskokouksessa jäsenistön toimesta.

Luottamusjohdon ja operatiivisen johdon työnjako Biljardiliiton toiminnanjohtaja hoitaa operatiivisen johtamisen liiton sääntöjen sekä liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan lähimpänä esimiehenä.

Koulutus Järjestön toteuttama koulutus on keskeinen väline yhdenvertaisuusajattelun jalkauttamisessa. Yhdenvertaisuusnäkökulma on mukana kaikissa järjestön koulutuksissa, kohtaamisissa ja kehitysohjelmissa. Tuomari- ja toimitsijakoulutuksessa pidetään erityisesti esillä syrjintätilanteiden tunnistaminen, puuttuminen ja raportointi. Samoin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa ja biljardin seuravalmentaja kursseilla. Seurakoulutus käsittää pääsääntöisesti tiedotustoimintaa kentälle. Em. koulutusten osallistujien moninaisuus pyritään saamaan toteutettua Yhdenvertaisuuden tavoite pyritään saamaan läpileikkaavasti esiin koulutussisällöissä ja -materiaaleissa (ml. kuvavalinnat, kieli, jne.)

Urheilutoiminta Lajitoiminnan kehittäminen ja järjestelmät tukevat erilaisten ihmisten osallistumista. Toimintaa järjestetään eri ryhmille (tytöt, pojat, naiset, miehet, vammaisurheilu). Kilpailujärjestelmä sallii, mm. toimintakyvyltään erilaisten ihmisten, eri-ikäisten ja eri sukupuolten mahdollisuuden osallistua kilpailutoimintaan (esim. transsukupuolisen kilpailusarjan määritteleminen kansallisessa kilpailutoiminnassa). Biljardilajien kilpailuihin voivat osallistua kaikki liiton jäsenseurojen jäsenet sukupuolesta tai iästä riippumatta. Biljardissa on omat kilpailusarjat naisille, senioreille sekä junioreille eri ikäluokkien mukaan. Ikäluokkien sisällä naiset ja miehet sekä tytöt ja pojat voivat kilpailla samoissa sarjoissa tai myös omissa sarjoissaan. Lisäksi eri lajeissa on yhteinen yleinen sarja, jossa kaikki voivat kilpailla samassa sarjassa. Liiton valmennusjärjestelmä huolehtii, mm. taloudellisten resurssien oikeudenmukaisen jakautumisen tyttöjen ja poikien sekä naisten ja miesten sekä vammaisurheilun välillä.

Biljardin kansainvälisten kilpailuiden matkatuet pelaajille jaetaan oikeudenmukaisesti. Kaikkien kilpailutoimintaan liittyvien taloudellisten resurssien jakaminen pelaajille tai jäsenseuroille jaetaan oikeudenmukaisesti. Kansainvälisten arvokilpailuiden joukkueenjohtajien valinnat tehdään oikeudenmukaisesti. Pääsääntöisesti lajipäälliköt tai valmennusvastaavat ovat etusijalla tehtäviin.

Liiton tapahtumien järjestämisessä otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon yhdenvertaisuus, esteettömyys ja helppo saavutettavuus. Lisäksi huomioidaan osallistujien erityistarpeet sekä vaaditaan tapahtumajärjestäjältä ja kaikilta osallistujilta moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä.

Järjestö työnantajana Yhdenvertaisuus on otettava huomioon kaikissa henkilöstöä koskevissa päätöksissä. Työyhteisön osalta suunnitelmat on tärkeää tehdä tilanteen mukaisella tasolla. Esim. palkkakartoitukset, jos henkilöstöä on 30 tai enemmän. Lisäksi huomioidaan seuraavat: henkilövalinnat ja rekrytointi, henkilöstölle tarjottava koulutus, palkkaus ja uralla eteneminen, perhevapaiden käyttäminen. Työsuojelussa huomioidaan osallisuus, viestintä, perehdyttäminen (esim. henkilöstöpoliittiset asiakirjat työntekijöiden tiedossa).

Liiton kehittämistoimenpiteet ja aktiivisuus - Naislisenssipelaajien lisääminen kaikissa lajeissa. - Juniorilisenssipelaajien lisääminen kaikissa lajeissa. - Lajiharrastajien määrän lisääminen ja osallistumisen mahdollistaminen matalan kynnyksen toiminnalla. - Lajin harrastamiseen liittyvien mahdollisimman alhaisten kustannusten huomioiminen. - Biljardiseurojen ja -salien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tietoisuuden lisääminen ja kehittäminen. - Viestintä kaikkien biljardilajien osalta on moni- ja tasapuolista. - Päätäntä kaikissa olosuhteissa ottaa huomioon yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen. Kaikkien kehittämistoimenpiteiden keskiössä käytännön tasolla toimivat kunkin lajin lajipäälliköt sekä jaostot.

Liiton hallitus luo päätöksillään mahdollisuuksia käytännön toteutuksille lajin kehittämiseksi. Toiminnanjohtaja sekä lajijaostot ja vastaavat toteuttavat ja vievät hallituksen päätökset käytäntöön.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite Biljardissa kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan lajin pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua biljarditoimintaan sen eri tasoilla, aina huippu-urheilusta harrastetoimintaan ja kaikkea siltä väliltä.

Liitto ja sen jäsenseurat toimivat yhdistyssääntöjen mukaisesti.

Turvallinen toimintaympäristö Tavoitteena on, että biljardi tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia ja ilmapiiri on kannustava, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Biljardi on sitoutunut epäasialliseen käytökseen puuttumiseen urheilun yhteisillä säännöillä. Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.