Antidoping

Liiton toimintasäännöissä mainitaan, että kaikki liiton toiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneet toimimaan kulloinkin voimassa olevien antidopingsäännöstön mukaisesti:

6 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen.

https://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat

Erivapaus

Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Erivapausmenettely takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden.

Erivapaus - Biljardin kansalliset kilpailut

Biljardin kansalliseen kilpailuun osallistuvan urheilijan ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Erivapaus - Biljardin kansainväliset kilpailut

Biljardin kansainväliseen kilpailuun osallistuva urheilija jolla on käytössä jokin lääkeaine, joka on kiellettyjen aineiden listalla, tulee hakea Suomen eettiseltä keskukselta (SUEK) etukäteen erivapautta vähintään 30 päivää ennen kilpailutapahtuman alkua. Tämä lomake tulee tehdä englanninkielisenä. Hyväksytty erivapauspäätös tulee esittää dopingtestissä.

Erivapauden edellytykset

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, jos urheilija pystyy osoittamaan, että jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:

a. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö on urheilijan hoidon kannalta välttämätöntä, ja siitä pidättäytyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa urheilijan terveydelle.
b. Kielletyn aineen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna. Hoito ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin millä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi.
c. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä ei ole mahdollista korvata muulla asianmukaisella hoitovaihtoehdolla.
d. Kielletyn aineen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta (ilman erivapautta tapahtuneesta) kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, mikäli kyseinen aine tai menetelmä on ollut kielletty käytön ajankohtana.

Katso lisää erivapaudesta SUEK nettisivuilta tai kysy liiton toimistosta puh. 0400 638 706

https://www.suek.fi/erivapaus
https://www.suek.fi/documents/10162/15930/Erivapaushakemuslomake+5.0


Antidoping- koulutus

ADT järjestää monipuolista koulutusta urheilutoimijoille. Koulutus antaa valmiuksia tehdä eettisiä, reiluja ja terveyttä vaalivia valintoja.

https://www.suek.fi/antidopingkoulutus


Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.

http://puhtaastiparas.fi.


Ohjeet kilpailunjärjestäjille

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, paitsi arvokilpailuissa, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä. Tällöin kilpailujen järjestäjän kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä ADT:n toimistoon.

https://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille