Kurinpitomääräykset

Suomen Biljardiliitto ry
Kurinpitomääräykset

Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 29.3.2017


1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt:

1.1. Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat:

a) liiton jäsenseurat

b) liiton kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt ja yhteisöt

c) jäsenseurojen jäsenet

d) jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt

e) ne henkilöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai osallistuvat liiton alaiseen toimintaan tai ovat lunastaneet/maksaneet liiton kilpailulisenssin

f) voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt


2 § Rikkomuksen laatu

2.1. Rangaista voidaan sitä

a) joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä

b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai sen asettamia elimiä

c) joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti

d) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston uhkaamiseen

e) joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia

f) joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan

g) joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia [tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle.]

h) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan

i) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen.

j) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden peli, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a) -i) kohtien tunnusmerkistön.

k) joka jättää minkä tahansa liitolle kuuluvan maksun maksamatta (liiton kilpailusäännön kohdan 6.2. mukaisesti)

Tämän pykälän d), g), h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.


3 § Rangaistuslajit

3.1. Rangaistuslajeja ovat

a) huomautus

b) varoitus

c) ottelukohtainen/kilpailukohtainen, määräaikainen, väliaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva kilpailu- ja/tai toimitsijakielto

d) sakko

3.2 Sakko on maksettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan esim. sulkea kilpailutoiminnasta.

3.3. Peli/kilpailu – ja/tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton tapahtumissa ja kilpailuissa.

3.4. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin/otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen/kilpaileminen

3.5. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.


4 § Rankaisuoikeus

4.1. Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunta


5 § Ilmoitus rikkomuksesta

5.1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä kilpailunjohtaja, lajipäällikkö tai lajijaoston jäsen, liiton hallituksen jäsen, liiton toimihenkilö, kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunnan jäsen

5.2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä

asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.

5.3. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.


6§ Asianosaisen kuuleminen

6.1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.

6.2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.

6.3. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää myös asianomaisen seuran välityksellä.

6.4. Kurinpitopäällikkö voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen peli-, kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty.

6.5. Kurinpitopäällikkö voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

6.6. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.


7§ Päätös rangaistuksesta

7.1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle ja/tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös sähköpostilla todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

7.2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle ja/tai hänen seuralleen puhelimitse tai sähköpostilla.

7.3. Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille.

7.4. Päätöksessä on mainittava valitusoikeudesta.

7.5. Päätös voidaan julkaista, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu.


8§ Valitusoikeus

8.1. Rangaistulla on oikeus valittaa liiton asettaman elimen (kurinpitopäällikön tai kurinpitovaliokunnan) päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.


9§ Rangaistusluettelo

9.1. Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Luettelo annetuista rangaistuksista palvelee paitsi jäsenistöä, myös liiton kurinpitoelimiä, jotka muovaavat lajin kurinpidon oikeuskäytäntöä.


10§ Rangaistuksen täytäntöönpano

10.1. Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.


11§ Rangaistuksen raukeaminen

11.1. Kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu, peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.

Kilpailusäännöt

SUOMEN BILJARDILIITTO RY
KILPAILUSÄÄNNÖT JA KURINPITOMÄÄRÄYKSET (kurinpitomääräykset tarkemmin yllä)

Yleistä

1. Näitä ohjeita tulee noudattaa kaikissa SBiL:n alaisissa kilpailuissa. Lisäksi jokaisella lajilla on oma(t) kilpailuohjekirja(t) jo(i)ta tulee noudattaa kyseisen lajin/sarjan kilpailuissa.

2. Sekä pelaajien, että yleisön tulee käyttäytyä tavalla, joka osoittaa kunnioitusta sekä biljardia urheilulajina, että sen sääntöjä kohtaan. Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatteita.

3. Kilpailujen johtajan tulee valvoa näiden ohjeiden noudattamista ja ryhtyä toimiin niitä rikkovia henkilöitä kohtaan:

3.1 Sääntöjä rikkovaa pelaajaa tulee tuomarin (tai kilpailujen johtajan) varoittaa ja tuomita tarvittaessa kyseisen erän/pelin hävinneeksi. Vakavissa tapauksissa ja varoituksen jälkeisen toistuvan rikkomuksen sattuessa voidaan pelaaja tuomita kilpailusta poissuljetuksi. Tämän päätöksen tekee kilpailujen johtaja ja pelaajalle tulee antaa mahdollisuus tehdä kirjallinen vastalause kilpailujen jurylle, mikäli pelaaja niin haluaa.

3.2 Jokaiseen kilpailuun tulee valita kolmen (3) jäsenen jury, johon kuuluu kilpailujen järjestäjän edustaja ja kahden muun eri seuran edustajat. Jury ratkaisee tehdyt vastalauseet ja tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. Vastalauseen tekijän on tallennettava 20 € maksu jurylle, joka maksetaan takaisin, jos vastalause hyväksytään, ellei maksu tilitetään liitolle. Jokaisen lajin kilpailuohjekirjassa voi olla lisäpykäliä juryn toimintamallista, jotka pitää ottaa huomioon.

3.3 Katsojaa tai muuta henkilöä, joka rikkoo liiton ohjeita, tulee varoittaa tai poistaa kilpailupaikalta.

4. Kilpailujen johtajan ja/tai tuomarin tulee raportoida kaikista kilpailuista poissulkemisista SBiL:lle (lajipäällikölle tai lajijaostolle), joka päättää mahdollisista lisärangaistuksista (kurinpitopäällikön toimesta).

5. Sellaisten kilpailujen tulokset voidaan mitätöidä, missä olosuhteet esim. tupakansavun takia tai muusta syystä ovat olleet epäurheilulliset ja/tai epätasapuoliset.

6. Pelaajan ilmoittauduttua kilpailuun, mutta ei ole saapunut paikalle:

6.1. Jos pelaaja ilmoittautuu mihin tahansa liiton alaiseen kilpailuun, on se sitova. Pelaajan on maksettava kilpailun osallistumismaksu siitä huolimatta, mikäli hän ei saavu kilpailupaikalle tai myöhästyy niin paljon, että hänet on diskattu kilpailusta. Maksu on suoritettava joko kilpailun kuluessa kilpailun järjestäjälle tai liiton tilille.

6.1.1. Poisjäänti kilpailusta, hyväksyttävä syy

a) Hyväksyttäviä syitä ovat; oma tai läheisen (lapsen) sairastuminen tai äkillinen työeste, joka estää kilpailuun osallistumisen.  Lisäksi muu ylivoimainen este eli ns. force majeure, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti. Tällainen syy voi olla esim. lentojen peruuntuminen.

b) Pelaajan on ilmoitettava poisjäännin syy heti kun mahdollista kilpailun järjestäjälle tai liiton toimistoon, viimeistään kuitenkin 5 vuorokauden sisällä kilpailun päättymisestä.

c) Tarvittaessa pelaajan on toimitettava lääkärintodistus.

6.1.2. Poisjäänti kilpailusta, ei hyväksyttävää syytä

a) Pelaaja on automaattisesti kilpailukiellossa, kunnes kilpailumaksu on maksettu, lisäyksenä kohta 6.2.

b) Kilpailumaksu on maksettava 5 vuorokauden sisällä kilpailun päättymisestä.

c) Mikäli pelaaja maksaa maksun 5 vuorokauden sisällä, kilpailukielto peruuntuu automaattisesti.

6.2. Mikäli pelaajalla on mitä tahansa maksamattomia maksuja rästissä liitolle, pelaaja on automaattisesti kilpailukiellossa kaikista kilpailuista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kilpailukielto ei poistu automaattisesti maksun suorituksen jälkeen, mikäli maksu on myöhästynyt yli 5 vrk. Kilpailukiellon päättymisajankohdan määrittelee tämän jälkeen kurinpitovaliokunta tapauskohtaisesti. Yleisenä linjauksena maksamattomien maksujen osalta kilpailukiellon päättymisajankohta tulee olemaan vähintään 3kk ja enintään 12kk maksusuorituksen jälkeen. Maksamattomat maksut toimitetaan lisäksi perintään, mikäli vapaaehtoiseen sopimukseen maksuaikatauluista ei päästä.

Käytösrikkomukset

7. Seuraavat käytökset ovat kiellettyjä:

7.1 Kovaääninen, loukkaava ja riitaa haastava puhe.

7.2 Juopuneisuus ja huumeiden sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö.

7.3 Kaikki lainrikkomukset ja yleisten järjestyssääntöjen rikkomukset.

7.4 Suunnitelmallinen kilpailujen häirintä (puhumalla, häiritsevällä käytöksellä toisen pelaajan lyöntivuoron aikana, turhilla toimilla, tahallisella viivyttelyllä tms.)

7.5 Kanssapelaajien, toimitsijoiden, kilpailuvälineistön tai –tilojen asiaton arvostelu muiden kuin vastuullisten toimitsijoiden läsnä ollessa. (Normaali urheilullinen kritiikki on tietenkin sallittua).

7.6 Kaikenlainen epäurheilijamaisuus (tuomarin tai kilpailujen johtajan arvion mukaan).

7.7 Kilpailun tai pelin ennenaikainen luovutus ilman pätevää syytä.

7.8 Myöhästyminen kilpailun järjestäjän määräämästä ottelun alkamisajankohdasta on rikkomus, josta rangaistaan kilpailun järjestäjän määräyksen tai pelimuodon sääntöjen mukaisesti, kuitenkin aina vähintään siten, että yli 15 minuutin myöhästymisestä tuomitaan ottelu hävinneeksi.

7.9 Tupakointi ja nuuskan käyttö pelin aikana.

7.10 Alkoholin nauttiminen käynnissä olevan pelin aikana.

7.11 Kaikissa SBiL:n kilpailuissa pelaajilta kielletään sähkötupakan käyttö käynnissä olevan ottelun aikana. Suositellaan myös, että pelaajat pidättäytyvät sähkötupakan käytöstä myös muulloin SBiL:n kilpailujen aikana.

Lisäksi tulee noudattaa kilpailujen järjestäjän tai SBiL:n erikseen antamia muita ohjeita ja määräyksiä.

8. Dopingmääräykset.

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen urheilun eettinen keskus SUEK:n ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja –menetelmistä löytyvät Suomen urheilun eettinen keskus SUEK vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”. https://www.suek.fi/etusivu

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:

1. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)

2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista

3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.

Dopingrikkomukset käsitellään antidopingsäännöstön mukaisesti. Kaiken valvonnan suorittaa SUEK.

Liitto ja sen jäsenet, ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Dopingrikkomukset käsitellään antidopingsäännöstön mukaisesti.

Muut rikkomukset

9. Pelaajalla ei saa olla suoria tai epäsuoria taloudellisia kytkentöjä koskien muiden pelaajien suorituksia tai tuloksia. Kiellettyjä ovat palkintorahojen jaot, vedonlyönnit ja vastaavat.

9.1 Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

9.2 Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja tai seurajohtaja ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Rikkomuksesta seuraa liiton kurinpitosäännön mukainen pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailu- ja toimitsijakielto.

9.3 Pelaaja ei saa harrastaa uhkapeliä pelipaikalla, ellei se erikseen ole todettu lailliseksi.

9.4 Pelaaja ei saa liittoutua tai tehdä sopimuksia sellaisten tahojen kanssa, joiden toiminnalla voi olla kielteisiä vaikutuksia biljardia kohtaan.

9.5 Pelaaja ei saa tarjota lahjoja tai rahaa toiselle pelaajalle tarkoituksena vaikuttaa tämän suoritukseen.

9.6 Pelaaja ei saa vastaanottaa lahjoja tai rahaa siinä tarkoituksessa, että se vaikuttaa tämän suoritukseen.

9.7 Mikäli pelaajalle on tarjottu, tai hänen tietoonsa tulee, että toiselle pelaajalle on tarjottu lahjoja tai rahaa edellä mainitussa tarkoituksessa, tulee hänen välittömästi kertoa siitä kilpailujen johtajalle tai SBiL:n edustajalle.

9.8 Urheilija tai seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.

9.9 Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen menettää kilpailuoikeutensa liiton kurinpitosäännössä määrättäväksi ajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.

10. Taloushallinto – verotus

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraa / joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan liiton kurinpitosäännön mukaisesti pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi. Seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.

11. Pelaajan tulee noudattaa kilpailujen järjestäjän päättämää pukeutumistasoa SBiL:n ohjeiden mukaisesti.

12. Myönteinen julkinen kuva on biljardille lajina erittäin tärkeää. Tämän takia on pelaajan pidättäydyttävä antamasta asiatonta kritiikkiä julkisen sanan edustajille. Asialliset ja rakentavat lausunnot ovat tietenkin sallittuja.