Antidopingohjelma

Suomen Biljardiliiton antidopingohjelma                                          17.3.2023

Suomen Biljardiliitto ry (SBiL) on sitoutunut antidopingtoimintaan olemalla jäsen Suomen Olympiakomitea ry:ssä sekä kansainvälisissä biljardiliitoissa. Tämä on myös selkeästi määritelty liiton säännöissä (§ 6):

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. SBiL:n kilpailuissa noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä (SUEK) ja Maailman antidopingsäännöstöä (WADA).


Suomen Biljardiliitto ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan yleisesti hyväksytyn eettisen ja moraalisen toiminnan sekä tukee antidopingin puolesta tehtyä työtä. Liitto on myös sitoutunut noudattamaan Reilun Pelin periaatteita ja liitto on tehnyt Yhdenvertaisuussuunnitelman. Liiton arvoihin kuuluvat avoimuus, oikeudenmukaisuus, edistyksellinen demokratia sekä tasa-arvo. Liitto suhtautuu ehdottoman kielteisesti dopingiin sekä muihin päihteisiin. Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat lisenssin hankinnallaan sitoutuneet noudattamaan antidopingsäännöstöä sekä kaikkia liiton sääntöjä ja määräyksiä.


SBiL:n kilpailuissa on tehty dopingtestejä ja niitä tehdään jatkossakin. Viime kädessä jokaisen pelaajan omalla vastuulla on olla tietoinen dopingia koskevista säännöistä.

Täsmällistä tietoa saa suoraan Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:ltä esim. heidän julkaisemastaan luettelosta Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa tai nettisivuilta www.suek.fi. Tietoja saa myös SBiL:n toimistolta.


Säännöstö

Suomen Biljardiliitto ry:n henkilöstö ja luottamushenkilöt ja liiton jäsenseurat sekä niiden jäsenet, sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Suomen antidopingsäännöstö noudattaa Maailman antidopingsäännöstön määräyksiä.

Suomen Biljardiliitto ry ja sen jäsenseurat sekä niiden jäsenet sitoutuvat toimimaan yhteistyössä Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti dopingrikkomusten selvittämisessä.


Kilpailulisenssin hankkimisen yhteydessä ja kilpailuun osallistuessaan kilpailusäännöissä mainitaan, että urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä. Myös urheilijan tukipiirissä olevat henkilöt kuuluvat saman sitoumuksen piiriin. Urheilijan tukipiirillä tarkoitetaan esimerkiksi valmentajaa, manageria, ohjaajaa, joukkueen jäseniä, virkailijoita ja lääkintähenkilöstöä.


Lajiliitto raportoi SUEK ry:lle sekä kansainväliselle lajiliitolle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen. Liiton kurinpitosäännöissä mainitaan, että dopingrikkomukset käsitellään Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti.


Koulutus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa.


Koulutukset

Antidopingasiat huomioidaan koulutuksissa ja niiden materiaaleissa. Lisäksi antidopingasioita pidetään esillä tapahtumissa ja eri yhteyksissä, kuten:

Seuravalmentajakoulutus

Leirit ja valmennustapahtumat

Maajoukkueen edustuspelaajat

Biljarditoimijat, kilpailujen johtajat, liiton toimihenkilöt

Lisenssipelaajat

Käytetään SUEK ry:n omaa koulutustoimintaa tarvittaessa


Materiaalit

Käytetään ja jaetaan SUEK ry:n materiaaleja sekä niiden nettilinkkejä välitetään mahdollisimman laajasti. Materiaalia jaetaan valmentajakoulutuksessa, leireillä ja valmennustapahtumissa sekä maajoukkueen edustuspelaajille ja liiton toimi- ja luottamushenkilöille. Lisäksi seuroille ja pelaajille välitetään tietoa materiaalien saatavuudesta SUEK ry:ltä.


Viestintä

Viestinnän tavoitteena on kertoa puhtaasta urheilusta ja reilun pelin hengestä biljardissa. Viestintää toteutetaan:

- Biljardilehdessä

- liiton ja kaikkien eri biljardilajien internetsivuilla

- seura- ja pelaajatiedotteissa

- kokouksissa ja tapaamisissa

- valmennusleireillä ja kilpailuissa

- koulutustapahtumissa


Dopingvalvonta

Biljardissa voidaan toteuttaa urheilijoille dopingtestejä missä tahansa kilpailussa tai tapahtumassa tai niiden ulkopuolella. Dopingtestauksesta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Kilpailun tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen yhteistyöhön testausorganisaation kanssa ja osoittamaan heille tarvittavat tilat testaustoimintaa varten.

Yleensä Suomessa kansallisissa kilpailuissa käytännön testauksen suorittaa SUEK ry, mutta Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksen voi toteuttaa myös kansainvälinen liitto.

Biljardiliitto ilmoittaa SUEK ry:lle maajoukkue ja kilpailutietoja.


Testauspooli

Biljardi lajina eivätkä sen urheilijat kuulu SUEK ry:n testauspoolin piiriin. SUEK ry:llä on oikeus päättää testauspooliin nimettävistä urheilijoista.


Erivapaus

Mikäli biljardissa urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle tulee hakea erivapautta sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.


Erivapaus - Biljardin kansalliset kilpailut

Biljardin kansalliseen kilpailuun osallistuvan urheilijan ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.


Erivapaus - Biljardin kansainväliset kilpailut

Biljardin kansainväliseen kilpailuun osallistuva urheilija, jolla on käytössä jokin lääkeaine, joka on kiellettyjen aineiden listalla, tulee hakea Suomen eettiseltä keskukselta (SUEK) etukäteen erivapautta vähintään 30 päivää ennen kilpailutapahtuman alkua. Tämä lomake tulee tehdä englanninkielisenä. Hyväksytty erivapauspäätös tulee esittää dopingtestissä.

Liiton toimistosta saa lisätietoa kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa.


Dopingrikkomuksen käsittely

Dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta kuuluu 1.1.2021 lähtien Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle. Antidopingasioiden kurinpitolautakunta ratkaisee, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena ja määrää tarvittaessa seuraamukset.

Dopingrikkomuksesta tuomittu seuraamus voi olla varoituksesta neljän vuoden urheilun toimintakieltoon, mikäli kyseessä on ensimmäinen rikkomus. Toimintakiellon kattavuus on laaja, koska se on käytännössä maailmanlaajuinen ja kieltää toiminnan kaikissa niissä urheilulajeissa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Maailman antidopingsäännöstöä.


Kriisiviestintä

Dopingrikkomuksen tai muun vakavan syyn takia toimitaan liiton kriisiviestintäohjeen mukaisesti. Kriisiviestinnän tiedotusvastuu on liiton puheenjohtajalla sekä toiminnanjohtajalla. SBiL kriisiviestintäohje löytyy liiton nettisivulta http://www.sbil.fi/liitto/kriisiviestinta/


Seuranta, kehitystyö ja päivittäminen

Liitto arvioi vuosittain omaa antidopingtoimintaansa ja kehittää sitä tarvittaessa. Antidopingohjelma päivitetään vuosittain tai aina tarvittaessa SUEK ry:n ohjeiden mukaisesti. Antidopingtoiminnasta tehdään vuosisuunnitelma, joka kirjataan toimintasuunnitelmaan sekä raportoidaan vuosikertomuksessa.


Liiton hallitus hyväksyy antidopingohjelman, joka julkaistaan kokonaisuudessaan liiton nettisivulla.


SBiL vastuuhenkilöt:

Toiminnanjohtaja Markku Ryytty, puh 0400 638 706

- Antidopingtoiminnan materiaalien hankinta ja toimitus em. tarpeisiin

- Viestintä

- Ohjeistus antidopingasioissa, mm. erivapaudet

Puheenjohtaja Joni Ahola, puh 040 350 5252

Koulutusvastaava Heikki Aunio, puh 050 5404 131

Nuorisovastaava Sami Karttunen, puh 0400 877 349

Lisäksi:

SBiL hallitus

SBiL lajipäälliköt ja vastaavat

SBiL seuratoimihenkilöt


Antidopingohjelman toimintasuunnitelma

Kaikkien biljardilajien arvokilpailuihin osallistuvien pelaajien tulee olla tehnyt Puhtaasti Paras verkkokoulutus (vuoden 2021 koulutusohjelman mukaisesti). Pelaajille annetaan tiedoksi linkki SUEK ry:n julkaisemaan Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa  – luetteloon. Samoin heille annetaan tiedoksi SUEK ry:n internetsivujen osoite, josta he voivat katsoa viimeisimmät päivitykset ja uutiset. Pelaajat allekirjoittavat kansainvälisen kilpailujen osallistumistodistuksen, jossa vakuuttavat noudattavansa antidopingsäännöstöä.

Lajipäälliköt vastaavat oman lajin pelaajien tiedonsaannista antidoping asioista pääasiassa kunkin lajin omien nettisivujen kautta.

Koulutusvastaava sisällyttää valmentajakoulutukseen antidoping osion.

Nuorisovastaava antaa antidoping tietoa maajoukkueen leireillä ja valmennustapahtumissa.

Biljardilehdessä ja liiton nettisivulla julkaistaan antidoping uutisia.

Seurayhteyshenkilöille ja pelaajille lähetetään sähköpostitse tietoa antidoping asioista.

Ilmoitetaan SUEK ry:lle kotimaan kilpailukalenterit ja kansainväliset kilpailut.

Linkit:

Ilmoita urheilurikkomuksista

https://ilmo.suek.fi/

Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras verkkokoulutukset

https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi

KAMU -lääkehaku

https://kamu.suek.fi/#!/