Kilpailumanipulaation ehkäiseminen

Kilpailumanipulaatio

Kilpailumanipulaatio tarkoittaa järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla urheilukilpailuun kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan kohtuutonta etua itselle tai muille. Useimmiten kilpailumanipulaatiossa kyse on rahasta.

Kilpailumanipulaatio voi olla vedonlyönti- tai urheiluperustaista. Vedonlyöntiperusteisen manipulaation tavoitteena on suoran tai epäsuoran taloudellisen tuoton saaminen vedonlyönnin avulla. Suora taloudellinen tuotto tarkoittaa vedonlyönnillä saavutettua rahasummaa ja epäsuora taloudellinen tuotto esimerkiksi rahanpesulla saavutettua hyötyä. Urheiluperustaisessa manipulaatiossa tavoitteena on kilpailullisen edun saavuttaminen epärehellisin keinoin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn merkityksellisen ottelun voittaminen tai häviäminen, sarjapaikan säilyttäminen tai nouseminen ylempiin sarjoihin. 

Kilpailumanipulaation yleisyys

Kilpailumanipulaation yleisyyttä on vaikea arvioida tarkasti, sillä muun rikollisen ja epärehellisen toiminnan tapaan suurin osa kilpailumanipulaatiotapauksista tapahtuu piilossa. Tätä ilmiötä kutsutaan piilorikollisuudeksi ja julkitulleet kilpailumanipulaatiotapaukset ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu todellisuudesta. Suomessa kilpailumanipulaatiotapauksia ja -epäilyjä tulee ilmi vuosittain muutamia. Eri arvioiden mukaan vuosittain manipuloidaan kansainvälisesti satoja urheilukilpailuja. 

Kilpailumanipulaation yleisyys ja kansainväliset vedonlyöntimarkkinat

Kilpailumanipulaation yleistymiseen on johtanut etenkin urheiluvedonlyönnin kasvaminen merkittäväksi taloudelliseksi toiminnaksi. Nykyään on mahdollista lyödä vetoa vuorokauden jokaisena hetkenä kaikenlaisista kilpailu- ja lajimuodoista, missä tahansa päin maapalloa. Urheiluvedonlyönnin rahavirrat ovat liikkuneet 2010-luvulla useissa sadoissa miljardeissa euroissa. 

Säädellyn ja laillisen urheiluvedonlyönnin ohella myös alan laittomat markkinat ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Urheilun vedonlyöntimarkkinoiden voimakas kasvu houkuttelee puoleensa myös rikollisia ja rikollisjärjestöjä. Suurin osa laittomasta vedonlyönnistä tapahtuu Etelä- ja Itä-Aasian maissa. 

Kilpailumanipulaatioon liittyvät urheilulajit

Kilpailumanipulaatiota tapahtuu niin amatööri- kuin ammattilaisurheilussakin. Suuri osa Euroopassa ja Pohjoismaissa ilmi tulleista manipulaatiotapauksista on kohdistunut alemmille sarjatasoille tai pienempiin sarjoihin ja kilpailuihin. Kansainvälisesti tapauksia on noussut esiin viime vuosina etenkin jalkapallon, mutta myös esimerkiksi tenniksen, kriketin, hevosurheilun, moottoriurheilun, käsipallon, rugbyn ja koripallon parista. 

Suomessa vedonlyöntiperustaisia manipulaatiotapauksia on tullut ilmi erityisesti 2000-luvulla. Viime vuosina ilmi tulleet tapaukset ovat keskittyneet pitkälti jalkapalloon. 

Kilpailumanipulaation seuraukset 

Kilpailumanipulaatiota pidetään urheilulle erityisen haitallisena ilmiönä siksi, että se vaikuttaa suoraan urheilun perusarvoihin, kuten ennakoimattomuuteen ja yllätyksellisyyteen. Jos luottamus urheilun ennakoimattomaan luonteeseen kärsii, aiheuttaa se uskottavuusongelman koko urheilun ytimeen. Tällöin manipulaatioilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia urheilulle ja urheiluorganisaatioille. Nämä ongelmat kasautuvat etenkin taloudelliselle puolelle, sillä sponsoritulojen, tv-oikeuksien, mainostulojen ja lipputulojen suuruus ovat pitkälti riippuvaisia yleisön ja julkisyhteisön mielipiteistä. Kilpailumanipulaatiota pidetään yleisesti paheksuttavana.

Kilpailumanipulaation riskitekijät

Tutkimuksissa on havaittu erilaisia riskitekijöitä, mitkä saattavat altistaa kilpailumanipulaatioille. Ensinnäkin korruptoituneet valtiot ovat alttiimpia kilpailumanipulaatioille kuin matalamman korruption maat. Yksilöurheilua ja yksittäisiä henkilöitä on helpompi manipuloida kuin kokonaisia joukkueita. Pelaajien ja yksilöurheilijoiden lisäksi houkuttelevia kohteita ovat myös erotuomarit, sillä heillä on runsaasti vaikutusvaltaa ottelutapahtumien kulkuun. Urheilijoista etenkin nuoret, huipputason menestystä tavoittelevat saattavat olla haavoittuvaisemmassa asemassa kuin muut. Taloudellisilla tekijöillä, kuten palkanmaksuun liittyvillä ongelmilla, on havaittu olevan merkittävä yhteys kilpailumanipulaatioon. Kilpailun tason osalta suurin riski kilpailumanipulaatiolle vaikuttaisi olevan matalimmilla sarjatasoilla, joissa palkkiotasot ovat matalia ja valvonta on heikkoa. On myös havaittu, että huippu-urheilijat ovat alttiita uhkapelaamiselle ja sitä kautta uhkapeliongelmille. 

Kilpailumanipulaation torjunta

Kilpailumanipulaation torjunta on keskeinen osa SUEKin toimintaa. Suomessa kilpailumanipulaation torjunta on yhteistoimintaa urheiluyhteisön, vedonlyöntiyhtiön sekä poliisi- ja oikeusviranomaisten kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2020 urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia urheilun toimijoiden ja eri hallinnonhaarojen välisenä koordinaatio- ja yhteistyöelimenä. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja sitä koskettavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. 

Neuvottelukunta on nimennyt kansallisen yhteistoimintaryhmän, joka toimii urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen mukaisena kansallisena yhteyspisteenä. Kilpailumanipulaation torjuntatoimet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joita ovat säännöt ja lainsäädäntö, tietoisuuden kasvattaminen ja valmiuksien parantaminen sekä valvonta, tiedustelu ja tutkinta. Kilpailumanipulaation kansainvälinen luonne edellyttää niin kansallista kuin valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä sen torjumisessa. 

Kilpailumanipulaatioon liittyvä lainsäädäntö Suomessa

Suomessa ei ole varsinaista kilpailumanipulaatiota koskettavaa lainsäädäntöä. Toistaiseksi kilpailumanipulaatiotapauksia on käsitelty eniten elinkeinotoiminnan lahjomissäännösten kautta. Pesäpallon sopupelivyyhdissä vuonna 1998 henkilöitä tuomittiin petosrikoksista, mutta sen jälkeen kilpailumanipulaatiorikosten tutkinnassa ja tuomioissa on käytetty lähinnä vain ”lahjuksen ottamista tai antamista elinkeinotoiminnassa”. SUEKin näkemyksen mukaan Suomen rikoslain 36 lukua (petoksesta ja muusta epärehellisyydestä) tulisi täydentää rikosnimikkeellä urheilupetos

https://suek.fi/kilpailumanipulaatio/kilpailumanipulaatio/

Kilpailumanipulaatio

Toimintaohjeet

Kilpailumanipulaatio ei ole aina rikoslain mukaan rangaistava teko, jos toteutettu manipulaatio on ollut esimerkiksi vain urheilulliseen menestykseen tähtäävää. Tällöin rikkomuksesta seuraava seuraamus jää urheilun sisäisten kurinpitojärjestelmien vastuulle. Lajiliittojen ja urheilun järjestötoimijoiden pitää ottaa huomioon toiminnassaan tiettyjä seikkoja kilpailumanipulaation näkökulmasta. 

Seuraavat ohjeet on laadittu urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen pohjalta.

Ajantasaiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt

Riittävän kattavat ja ajantasaiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt ovat keskeinen osa kilpailumanipulaation torjuntaa. Kilpailumanipulaation kannalta säännöissä pitäisi olla kirjattuna ainakin seuraavat kohdat:

 • kilpailujen/otteluiden manipuloinnin kuvaus ja siitä koituvat seuraamukset
 • vedonlyönnin kieltäminen vähintään siitä sarjatasosta tai yhteistyöseuran sarjatasosta, jossa urheilutoimijat toimivat
 • sisäpiiritiedon hyödyntämisen kielto vedonlyöntitarkoituksessa
 • tiedonantovelvollisuus kilpailumanipulaatioon liittyvistä ehdotuksista tai tiedoista.

Monikanavaiset ja turvatut ilmoitusväylät

Yksi keskeinen keino kilpailumanipulaation torjunnassa ovat tiedonannot ja vihjepalvelut. Urheilutoimijoille on tärkeätä tehdä selväksi, että heidän antamansa tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja että heidän henkilöllisyytensä suojataan. Jos toimijat haluavat kertoa tiedoistaan omalla nimellään, on liitoissa hyvä olla nimettynä vastuuhenkilö, joille yhteydenotot suunnataan. Yhteystaho voi olla myös SUEK. Keskeistä on, että yhteyshenkilön- tai tahon yhteystiedot ovat tiedossa kaikilla lajin toimijoilla. Mikäli lajilla ei ole omia ilmoituskanavia, voi hyödyntää SUEKin internetsivuilta löytyvää ILMO-palvelua

Sisäiset toimintaohjeet kilpailumanipulaatiotapauksissa

Liittojen ja muiden toimijoiden on suositeltavaa laatia omat sisäiset toimintaohjeet kilpailumanipulaatiotapauksia varten. Sisäiset toimintaohjeet ovat tiedossa vain organisaation edustajilla itsellään eivätkä ne ole julkisia. Sisäisiin toimintaohjeisiin tulee sisällyttää ainakin tapauskohtainen toimintamalli ja kriisiviestintäsuunnitelma. Tapauskohtainen toimintamalli voi olla varsin yksinkertainen, esimerkiksi seuraavanlainen: 

 1. Tieto tapauksesta tulee lajiliiton tietoon.
 2. Tapauksen alustava käsittely liiton sisällä ja päätös jatkotoimista. Tarvittaessa osallisilta voidaan pyytää vastineet tai konsultoida SUEKia.
 3. Jos asiaa ei voi selvittää liiton omin toimin, Ilmoitetaan tapauksesta SUEKille tai poliisiviranomaisille.
 4. Poliisi päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin kurinpito kilpailullisista seuraamuksista.

Toimintaohjeet urheilijoille ja muille urheilutoimijoille

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai kuulet muiden rikkomuksista, toimi näin:

 1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti. 
 2. Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko lajiliitollesi, pelaajayhdistyksellesi, SUEKille tai halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle, etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa tiedoistasi anonyymisti SUEKin ILMO-palvelun kautta tai jos lajillasi on muita ilmoitusväyliä, voit hyödyntää myös niitä. 
 3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappauksien avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.

Muistilista kilpailumanipulaation torjuntaan

 • Ole rehellinen – älä manipuloi urheilua

Kilpaile puhtaasti ja reilusti. Älä manipuloi kilpailutapahtumaa tai mitään osaa siitä. Harmittomalta tuntuva teko voi tuhota urheilu-urasi pysyvästi ja johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Tee aina parhaasi ja kieltäydy välittömästi epäilyttävistä tarjouksista. Muista, että olet tärkeä esikuva monelle nuorelle urheilijalle. 

 • Ole fiksu – tunne säännöt 

Ole perillä oman lajisi kilpailusäännöistä ja tekemistäsi sopimuksista. Vedonlyöntiä koskevat säännöt ja sopimukset on tärkeää tuntea, vaikka et itse löisikään vetoa. Voit joutua ongelmiin myös lähipiirisi toiminnan vuoksi. Selvitä nämä kiellot lajikohtaisesti tarkemmin esimerkiksi omalta lajiliitoltasi tai pelaajayhdistykseltäsi. Ota huomioon, että kilpailu- ja vedonlyöntitoimintaa koskevat säännöt voivat muuttua kausittain. 

 • Ole huolellinen – älä jaa arkaluontoista tietoa

Älä jaa eteenpäin tietoa, mikä ei ole kaikkien saatavilla julkisista lähteistä. Esimerkiksi julkistamattomien kokoonpanojen, loukkaantumistietojen tai kilpailutapahtumaan liittyvien taktiikoiden jakaminen ulkopuolisille tahoille on useimpien lajien kilpailusäännöissä kiellettyä ja voi aiheuttaa sinulle merkittäviä ongelmia, jos näitä tietoja käytetään hyväksi vedonlyönnissä.

 • Ole avoin – kerro, jos sinua lähestytään

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatioon osallistumista tai saat kuulla jonkun muun osallisuudesta, kerro tietosi aina välittömästi eteenpäin. Näin suojaat parhaiten urheilua, lajiasi ja itseäsi kilpailumanipulaation haitoilta.

Lähde: SUEK

https://suek.fi/kilpailumanipulaatio/toimintaohjeet/

Suomen Biljardiliitto ry noudattaa liiton kilpailusääntöjen sekä kurinpitomääräysten kautta kaikin tavoin em. kilpailumanipulaatioon liittyviä sääntöjä, määräyksiä ja ohjeistusta.


Biljardin kilpailumanipulaation uhka-arvio

Biljardin uhka-arvio on matala. Johtuu pääasiassa siitä, että vedonlyöntimarkkinat ovat Suomessa vähäiset ja myös ulkomaisten pelaajien vähäisyydestä Suomessa.

Ottelumanipulaatiota on kuitenkin tapahtunut biljardin kansainvälisissä kilpailuissa. Manipulaation uhka on olemassa ja Suomessakin on oltava varuillaan, mikäli kilpailutapahtumiin tarjotaan vedonlyöntimahdollisuuksia.

Väärinkäytöksiin tai mihin tahansa havaittuun laittomaan tai epäilyttävään toimintaan on heti puututtava. Ensisijaisesti otettava yhteys esim. kilpailun johtajaan, liiton toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan tai liiton hallituksen jäseneen. Kuka tahansa tiedon saanut on velvollinen viemään asiaa eteenpäin liiton organisaatiolle.

Uhka-arvio perustuu tutkimukseen, joka toteutti SUEK yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.


Suomen Biljardiliitto on sitoutunut Suomen antidopingsäännöstöön ja liiton kurinpitomääräykset kattavat kaikki antidopingsäännöstöön liittyvät määräykset. Urheilijat ostaessaan kilpailulisenssin sitoutuvat noudattamaan kaikkia liiton sääntöjä ja määräyksiä sisältäen siis myös antidopingsäännöt.

Liitto kouluttaa henkilöstöä ja luottamusjohtoa sekä kentällä toimivia tahoja, kuten valmentajia ja ohjaajia sekä myös informoi seuroja. Lajipäälliköt vastaavat oman lajin pelaajien tiedonsaannista antidoping asioista. Koulutusvastaava sisällyttää valmentajakoulutukseen antidoping osion. Nuorisovastaava antaa antidoping tietoa maajoukkueen leireillä ja valmennustapahtumissa. Kaikkien maajoukkuepelaajien tulee tehdä Puhtaasti Paras verkkokoulutus. Maajoukkuepelaajat täyttävät myös jokaiseen kansainväliseen arvokilpailuun erillisen osallistumistodistuksen, jossa sitoutuvat kaikkiin annettuihin sääntöihin ja määräyksiin. Biljardilehdessä ja liiton nettisivulla julkaistaan antidoping uutisia.

Seurayhteyshenkilöille ja pelaajille lähetetään sähköpostitse tietoa antidoping asioista pitkin kautta mutta erityisesti kauden avausinfossa.


Liiton internetsivuilla ovat esillä SUEK bannerit ja linkit:

Ilmo https://ilmo.suek.fi/

Kamu https://kamu.suek.fi/

Puhtaasti Paras / Reilusti Paras https://puhtaastiparas.fi/