Kurinpitomääräykset

Suomen Biljardiliitto ry

Kurinpitomääräykset

 

Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 29.3.2017

 

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt:

1.1. Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat:

a) liiton jäsenseurat

b) liiton kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt ja yhteisöt

c) jäsenseurojen jäsenet

d) jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt

e) ne henkilöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai osallistuvat liiton alaiseen toimintaan tai ovat lunastaneet/maksaneet liiton kilpailulisenssin

f) voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt

 

2 § Rikkomuksen laatu

2.1. Rangaista voidaan sitä

a) joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä

b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai sen asettamia elimiä

c) joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti

d) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston uhkaamiseen

e) joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia

f) joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan

g) joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia [tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle.]

h) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan

i) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen.

j) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden peli, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a) -i) kohtien tunnusmerkistön.

k) joka jättää minkä tahansa liitolle kuuluvan maksun maksamatta (liiton kilpailusäännön kohdan 6.2. mukaisesti)

Tämän pykälän d), g), h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.

 

3 § Rangaistuslajit

3.1. Rangaistuslajeja ovat

a) huomautus

b) varoitus

c) ottelukohtainen/kilpailukohtainen, määräaikainen, väliaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva kilpailu- ja/tai toimitsijakielto

d) sakko

3.2 Sakko on maksettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan esim. sulkea kilpailutoiminnasta.

3.3. Peli/kilpailu – ja/tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton tapahtumissa ja kilpailuissa.

3.4. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin/otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen/kilpaileminen

3.5. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

 

4 § Rankaisuoikeus

4.1. Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunta

 

5 § Ilmoitus rikkomuksesta

5.1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä kilpailunjohtaja, lajipäällikkö tai lajijaoston jäsen, liiton hallituksen jäsen, liiton toimihenkilö, kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunnan jäsen

5.2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä

asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.

5.3. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.

 

6§ Asianosaisen kuuleminen

6.1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.

6.2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.

6.3. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää myös asianomaisen seuran välityksellä.

6.4. Kurinpitopäällikkö voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen peli-, kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty.

6.5. Kurinpitopäällikkö voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

6.6. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

 

7§ Päätös rangaistuksesta

7.1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle ja/tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös sähköpostilla todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

7.2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle ja/tai hänen seuralleen puhelimitse tai sähköpostilla.

7.3. Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille.

7.4. Päätöksessä on mainittava valitusoikeudesta.

7.5. Päätös voidaan julkaista, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu.

 

8§ Valitusoikeus

8.1. Rangaistulla on oikeus valittaa liiton asettaman elimen (kurinpitopäällikön tai kurinpitovaliokunnan) päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

 

9§ Rangaistusluettelo

9.1. Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Luettelo annetuista rangaistuksista palvelee paitsi jäsenistöä, myös liiton kurinpitoelimiä, jotka muovaavat lajin kurinpidon oikeuskäytäntöä.

 

10§ Rangaistuksen täytäntöönpano

10.1. Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.

 

11§ Rangaistuksen raukeaminen

11.1. Kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu, peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.