Antidoping

Suomen Biljardiliiton antidopingohjelma

 

Suomen Biljardiliitto ry (SBiL) on sitoutunut antidopingtoimintaan olemalla jäsen Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:ssä sekä Suomen Olympiakomiteassa sekä kansainvälisissä biljardiliitoissa. Tämä on myös selkeästi määritelty liiton säännöissä (§ 6):

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

SBiL:n kilpailuissa noudatetaan Suomen Antidopingsäännöstöä (ADT) ja Maailman antidopingsäännöstöä (WADA).

Suomen Biljardiliitto pyrkii ottamaan huomioon kaikessa toiminnassaan yleisesti hyväksytyn eettisen ja moraalisen toiminnan sekä tukee antidopingin puolesta tehtyä työtä. Liitto on myös sitoutunut noudattamaan Reilun Pelin periaatteita ja liitto on tehnyt Yhdenvertaisuussuunnitelman. Liiton arvoihin kuuluvat avoimuus, oikeudenmukaisuus, edistyksellinen demokratia sekä tasa-arvo. Liitto suhtautuu ehdottoman kielteisesti dopingiin sekä muihin päihteisiin. Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat lisenssin hankinnallaan sitoutuneet noudattamaan kaikkia liiton sääntöjä ja määräyksiä.

SBiL:n kilpailuissa on tehty dopingtestejä ja niitä tehdään jatkossakin. Viime kädessä jokaisen pelaajan omalla vastuulla on olla tietoinen dopingia koskevista säännöistä.

Täsmällistä tietoa saa suoraan Suomen Antidopingtoimikunta ADT:lta, esim. heidän julkaisemastaan luettelosta Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa tai ADT:n nettisivuilta www.antidoping.fi. Tietoja saa myös SBiL:n toimistolta.

 

Säännöstö

Suomen Biljardiliitto ry:n henkilöstö ja luottamushenkilöt ja liiton jäsenseurat sekä niiden jäsenet, sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Suomen antidopingsäännöstö noudattaa Maailman antidopingsäännöstön määräyksiä.

Suomen Biljardiliitto ry ja sen jäsenseurat sekä niiden jäsenet sitoutuvat toimimaan yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.

Kilpailulisenssin hankkimisen yhteydessä ja kilpailuun osallistuessaan kilpailusäännöissä mainitaan, että urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä. Myös urheilijan tukipiirissä olevat henkilöt kuuluvat saman sitoumuksen piiriin. Urheilijan tukipiirillä tarkoitetaan esimerkiksi valmentajaa, manageria, ohjaajaa, joukkueen jäseniä, virkailijoita ja lääkintähenkilöstöä.

Lajiliitto raportoi ADT:lle sekä kansainväliselle lajiliitolle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen. Liiton kurinpitosäännöissä mainitaan, että dopingrikkomukset käsitellään antidopingsäännöstön mukaisesti.

 

Koulutus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa.

 

Koulutukset

Antidopingasiat huomioidaan koulutuksissa ja niiden materiaaleissa. Lisäksi antidopingasioita pidetään esillä tapahtumissa ja eri yhteyksissä, kuten:

Seuravalmentajakoulutus

Leirit ja valmennustapahtumat

Maajoukkueen edustuspelaajat

Biljarditoimijat, kilpailujen johtajat, liiton toimihenkilöt

Lisenssipelaajat

Käytetään ADT:n omaa koulutustoimintaa tarvittaessa

 

Materiaalit

Alla olevia ADT:n materiaaleja käytetään ja niitä jaetaan sekä niiden nettilinkkejä välitetään mahdollisimman laajasti. Materiaalia jaetaan valmentajakoulutuksessa, leireillä ja valmennustapahtumissa sekä maajoukkueen edustuspelaajille ja liiton toimi- ja luottamushenkilöille. Lisäksi seuroille ja pelaajille välitetään tietoa materiaalien saatavuudesta ADT:ltä.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa  – luettelo

Urheilijan opas – Maailman antidopingsäännöstöön 2015

Suomen antidopingsäännöstö

Puhtaasti paras – antidopingopas

Reilu peli -aineisto

 

Viestintä

Viestinnän tavoitteena on kertoa puhtaasta urheilusta ja reilun pelin hengestä biljardissa. Viestintää toteutetaan:

- Biljardilehdessä

- liiton ja kaikkien eri biljardilajien internetsivuilla

- seura- ja pelaajatiedotteissa

- kokouksissa ja tapaamisissa

- valmennusleireillä ja kilpailuissa

- koulutustapahtumissa

 

Dopingvalvonta

Biljardissa voidaan toteuttaa urheilijoille dopingtestejä missä tahansa kilpailussa tai tapahtumassa tai niiden ulkopuolella. Dopingtestauksesta vastaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry. Kilpailun tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen yhteistyöhön testausorganisaation kanssa ja osoittamaan heille tarvittavat tilat testaustoimintaa varten.

Yleensä Suomessa kansallisissa kilpailuissa käytännön testauksen suorittaa ADT, mutta Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksen voi toteuttaa myös kansainvälinen liitto.

Biljardiliitto ilmoittaa ADT:lle maajoukkue ja kilpailutietoja.

 

Testauspooli

Biljardi lajina eivätkä sen urheilijat kuulu ADT:n testauspoolin piiriin. ADT:llä on oikeus päättää testauspooliin nimettävistä urheilijoista.

 

Erivapaus

Mikäli biljardissa urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, kansallisessa kilpailutoiminnassa hoidolle tulee hakea erivapautta takautuvasti (mahdollisen dopingtestin jälkeen) sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Kansainvälisten kilpailujen osalta on otettava etukäteen yhteyttä lajin kansainväliseen liittoon, joka vastaa kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista.

Liiton toiminnanjohtaja ohjeistaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa.

 

Dopingrikkomukset

ADT:n nimeämä Valvontalautakunta käsittelee ja päättää onko kyseessä dopingrikkomus ja antaa perustellun kirjallisen rangaistussuosituksen. Kansallinen lajiliitto päättää lopullisesta rangaistuksesta ja tiedottaa siitä antidopingsäännöstön määräysten mukaisesti.

 

Kriisiviestintä

Dopingrikkomuksen tai muun vakavan syyn takia toimitaan liiton kriisiviestintäohjeen mukaisesti. Kriisiviestinnän tiedotusvastuu on liiton puheenjohtajalla sekä toiminnanjohtajalla. SBiL kriisiviestintäohje löytyy liiton nettisivulta http://www.sbil.fi/liitto/kriisiviestinta/

 

Seuranta, kehitystyö ja päivittäminen

Liitto arvioi vuosittain omaa antidopingtoimintaansa ja kehittää sitä tarvittaessa. Antidopingohjelma päivitetään vuosittain tai aina tarvittaessa ADT:n ohjeiden mukaisesti. Antidopingtoiminnasta tehdään vuosisuunnitelma, joka kirjataan toimintasuunnitelmaan sekä raportoidaan vuosikertomuksessa.

Liiton hallitus hyväksyy antidopingohjelman, joka julkaistaan kokonaisuudessaan liiton nettisivulla.

 

SBiL vastuuhenkilöt:

Toiminnanjohtaja Markku Ryytty, puh 0400 638 706

- ADT:n materiaalien hankinta ja toimitus em. tarpeisiin

- Viestintä

- Ohjeistus antidopingasioissa, mm. erivapaudet

Puheenjohtaja Ahto Alander, puh 0400 405 433

Koulutusvastaava Heikki Aunio, puh 050 5404 131

Valmennusvastaava Sami Karttunen, puh 0400 877 349

 

Lisäksi:

SBiL hallitus

SBiL lajipäälliköt ja vastaavat

SBiL seuratoimihenkilöt

 

Antidopingohjelman toimintasuunnitelma 2016

Kaikkien lajien arvokilpailuihin osallistuville pelaajille jaetaan ADT:n julkaisema

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa  – luettelo. Samoin heille annetaan tiedoksi ADT:n internetsivujen osoite, josta he voivat katsoa viimeisimmät päivitykset ja uutiset. Pelaajat allekirjoittavat kv. kilpailujen osallistumistodistuksen, jossa vakuuttavat noudattavansa antidopingsäännöstöä.

Lajipäälliköt vastaavat oman lajin pelaajien tiedonsaannista antidoping asioista pääasiassa kunkin lajin omien nettisivujen kautta.

Koulutusvastaava sisällyttää valmentajakoulutukseen antidoping osion.

Valmennusvastaava antaa antidoping tietoa maajoukkueen leireillä ja valmennustapahtumissa.

Biljardilehdessä ja liiton nettisivulla julkaistaan antidopinguutisia.

Seurayhteyshenkilöille ja pelaajille lähetetään sähköpostitse tietoa antidoping asioista.

Ilmoitetaan ADT:lle kotimaan kilpailukalenterit ja kansainväliset kilpailut.